Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
25.07.2019 12:07 - НАРУШЕНИЯ НА ПРАВОТО НА ЕС
Автор: bosia Категория: Политика   
Прочетен: 423 Коментари: 2 Гласове:
0


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg

                                                                                  До   European Commission

                                                              Secretary-General
                                                              B-1049 Brussels BELGIUM

 

                                                                                     Дата: 15.02.2019г.

 

Жалба относно нарушение на правото на ЕС

 

1. Данни за самоличност и контакти

 

Жалбоподател*       

Обръщение:* г-н/г-жа

Госпожа                          Ms

Собствено име*

Райна                                 Raina

Фамилно име*

Михайлова                 

Адрес*

село Николаево

Град*

Община Радомир     

Пощенски код*

 2406

Държава*

България                          Bulgaria

Ел. адрес

reny2003@abv.bg

Език*

български

 

Основание :Мониторинг на прилагането на правото на Европейския съюз в България

                     Monitoring the application of European Union law

                                                                       

Във ръзка :

 

 

Article 17 TEU ‘[the Commission] shall ensure the application of the Treaties and of the measures adopted by

the institutions pursuant to them. It shall oversee the application of Union law […]’.

 

Article 291(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU).

 

 

 

 

 

 

2. Как е нарушено правото на ЕС?*

Орган, срещу който подавате жалба

1 ВИСШ КАСАЦИОНЕН СЪД

2 ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

 

2.1 Кои национални мерки според вас са в нарушение на правото на ЕС и защо?*

 

В българското законодателство има въведи правни норми сходни с тези в чл.340 алинея втора  от ДФЕС. Те  намират своя  израз в  Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. Този закон сходен по смисъм с чл.340 алинея втора от ДФЕС се отхвърля от българските съдии,  когато исковете за обезщетения произтичат от нарушения на правото на ЕС ,   причинени от служителите на  Министерство на земеделието и храните, Община Радомир ,Министерство на вътрешните работи , Народното събрание, Висшия съдебен съвет и Комисията за защита от дискриминация и  др. Висшият касационен съд , Върховният административен съд и първоинстанционните национални юрисдикции,  прилагат всякакви други процесуални разпоредби взети от Административно процесуалния кодекс (АПК), от  Гражданскопроцесуалния кодекс (ГПК) и тълкувателни постановления и целенасочено  заобиколят ангажирането на извъндоговорната отговорност на държавата  установена с постоянната практика на Съда на ЕС , с които  лишават частноправните субекти от правото им на защита за ефективен достъп до съд в разумен срок. /В Решение  от 30.07.2009 г. на ЕКПЧ по дело  Svetlana Orlova  срещу Русия,   жалба №4487/04. Европейският съд по правата на човека  е изтъкнал , че когато едно дело  на няколко пъти е било възобновявано  или препращано  от един съд на друг/ така наречената  йо-йо практика/ е  сериозно утежняващо обстоятелство, което ако бъде констатирано, може да доведе до нарушение дори общата продължителност на производството да не изглежда  прекомерна./ Точно тази йо-йо практика прилагат  националните съдии , за да  заобиколят  прилагането на правото на ЕС  и да забавят с години  ангажирането на извъндоговорната отговорност на държавата за нарушения на правото на ЕС посредством следните норми от българското законодателство:

чл. 204 от АПК: Допустимост на иск

(1) Иск може да се предяви само след отмяната на административния акт по съответния ред.

Чл. 135. от АПК :  Спорове за подсъдност

 (1) Всеки съд решава сам дали заведеното пред него дело му е подсъдно.

 (4) Споровете за подсъдност между общите и административните съдилища се решават от състав, включващ трима представители на Върховния касационен съд и двама представители на Върховния административен съд.

(3) Споровете за подсъдност между административни съдилища се решават от Върховния административен съд, а ако в спора участва тричленен състав на Върховния административен съд - от негов петчленен състав.

Тълкувателно постановление от 07.05.2014г. по  тълкувателно дело №8/2013

1. При образувано тълкувателно дело пред Върховния касационен съд по обуславящ правен въпрос производството по висящо дело може да се спира само в касационната инстанция на основание чл.292 ГПК, а не и във въззивната и първата инстанция.

2. Определенията на състави на Върховния касационен съд за спиране на касационното производство поради образувано тълкувателно дело пред ВКС по въпрос от обуславящо за спора значение не подлежат на обжалване.

 

 (7) Определенията на ВКС и ВАС, постановени по спорове за подсъдност, не подлежат на обжалване.

 

Чл. 72 от ГПК: Държавни такси при съединяване на искове

 (1) За предявените с една молба кумулативно съединени искове се събира държавна такса по всеки иск.

(2) За предявените с една молба алтернативно или евентуално съединени искове срещу едно лице се събира държавна такса за един иск.

(3) За предявените с една молба алтернативно или евентуално съединени искове срещу различни лица се събира държавна такса по исковете срещу всяко лице.

Чл. 118   от ГПК: Проверка на подсъдността

(1) Всеки съд сам решава дали започнатото пред него дело му е подсъдно.

(2) Ако съдът прецени, че делото не му е подсъдно, той го изпраща на надлежния съд. В този случай делото се смята за висящо пред този съд от деня на подаване молбата пред ненадлежния съд, като извършените от последния действия запазват силата си.

Закон за задължения на договорите (ЗЗД  )

Чл. 45. Всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму.

Във всички случаи на непозволено увреждане вината се предполага до доказване на противното.

Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа.

И налагане на държавна такса в размер на 4% от исканото обезщетение от държавата за нарушения на правото на Съюза

 

Причината за порочната практика на националните съдии  е защото: Правото на Европейския съюз  не установява процесуалните правила, които се прилагат към разглеждането на исковете за обезщетяване на вреди и действа процесуалната автономия на държавите членки, които носят отговорността за осигуряване на ефективна защита на субективните права на засегнатите субекти.

С оглед процесуалната автономия на българската държава,:Когато претенциите се основават на правото на ЕС, националното законодателство с оглед вида на търсената защита предоставя различни правни възможности в няколко посоки.Тези посоки на практика  неутрализират  директния ефект на правото на Съюза и  преграждат пътя на търсената защита от частноправните  субекти въпреки принципите на равностойност и ефективност:

рилагане на договорната отговорност  чрез чл.45 във вр.чл.49 от ЗЗД посреством която се налага на частноправните субекти да заплащат държавна такса в размер на 4% от размера на исканото обезщетение. Докато  според ЗОДОВ,касаещ извъндоговорната отговорност   държавата такса е от 10 до 25 лв.

Този  подход  поставя в по-неблагоприятно положение по отношение заплащаната държавна такса от  частноправните субекти търсещи защита за нарушения на правото на ЕС спрямо частноправните субекти  търсещи защита по ЗОДОВ за нарушения извършени на българското законодателство  по признак „имуществено състояние”.Мотивите са  щом  нарушенията на правото на Съюза не са изрично упоменати в  ЗОДОВ, то националните съдии не са задължени  да го прилагат при искове за обезщетения произтичащи от правото на ЕС.

Специалният ред на ЗОДОВ обхваща следните хипотези, при които се претендира обезщетение за вреди: 1/ вреди от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност; 2/ вредите, причинени на граждани от разследващите органи, прокуратурата или съда, при: задържане под стража, включително като мярка за неотклонение, домашен арест, когато са били отменени, прилагане от съда на задължително настаняване и лечение или принудителни медицински мерки, когато те бъдат отменени, както и при всички други случаи на лишаване от свобода в нарушение на чл. 5, § 1 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи; нарушаване на права, защитени от чл. 5, § 2 - 4 на Конвенцията; обвинение в извършване на престъпление, ако лицето бъде оправдано или ако образуваното наказателно производство бъде прекратено поради това, че деянието не е извършено от лицето или че извършеното деяние не е престъпление, или поради това, че наказателното производство е образувано, след като наказателното преследване е погасено по давност или деянието е амнистирано; налагане на наказание по НК или на административно наказание, когато лицето бъде оправдано или административното наказание бъде отменено; прилагане от съда на административна мярка, когато решението му бъде отменено като незаконосъобразно; изпълнение на наложено наказание над определения срок или размер; незаконосъобразно използване на специални разузнавателни средства; 3/ за вредите, причинени на граждани от съдебни актове по З.; 4/ за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на органите и на длъжностните лица по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, извършени при или по повод изпълнение на правомощията или службата им; 5/ за вредите, причинени на граждани и на юридически лица от нарушение на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок съгласно чл. 6, § 1 от Конвенцията.

 

2 Прилагане разпоредбите за спор за подсъдност чрез чл.135 от АПК или  чл.118 от ГПК, което гарантира препращане на  иска за обезщетение  за нарушения на правото на Съюза от един съд на друг съд  по така наречената йо-йо практика  и неразглеждането му по същество  с месеци и най-вероятно с години от национална юрисдикция, т.е стоящ висящ процес още в начален стадии на образуване в продължение на  години

Прието е съвместно тълкувателно постановление по тълкувателно дело №2/2014, с което е уточнено при кои случаи исковете за обезщетения се разглеждат от административните съдилища, и при кои от общите съдилища, но въпреки това тази така наречена „практика за уеднаквяване”  не се прилага спрямо исковете за обезщетения за нарушения на правото на ЕС

Т.е. налице е прилагане на двоен подход  при сходни случаи, без това  отношение да  е обективно оправдано.

 

3 Спиране на искове за обезщетения произтичащи от нарушения на правото на Съюза с месеци или  с години  от петчленен състав на ВКС и ВАС с мотива че  липса  постановено  постановление по тълкувателно дело №1/2016 и по тълкувателно дело №2/2015. По този начин исковите молби  за обезщетения за нарушения на правото на Съюза стоят висящи веднага след тяхното образуване с месеци или с години и не се разглеждат по същество от националната юрисдикция в нарушение на всякакъв разумен срок. Молбата за поставяне на съвместно постановление по въпросите обособени в тълкувателно дело №2/2015  е подадена от Висшия адвокатски съвет на 30.03.2015г.Вече  над 2 години делото се „влачи” без краен резултата в нарушение на ЗСВ.

 

4. Отвод на съдиите с или без повод

 

ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ (ЗСВ ), касещ тълкувателните решения и   постановления

Чл. 124. (2 )При противоречива или неправилна съдебна практика между Върховния касационен съд и Върховния административен съд общото събрание на съдиите от съответните колегии на двете съдилища, включително командированите приемат съвместно тълкувателно постановление.

Чл. 125. Искане за приемане на тълкувателно решение или тълкувателно постановление могат да правят председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния административен съд, главният прокурор, министърът на правосъдието, омбудсманът или председателят на Висшия адвокатски съвет.

Чл. 128. (3) Делото  се насрочва в двумесечен срок от постъпване на искането.

Чл. 130. (1) Тълкувателните решения и тълкувателните постановления се приемат и обявяват в тримесечен срок от постъпване на искането, а при особена правна сложност - до 6 месеца

 

С прилагането на горепосочените  разпоредби  от АПК и ГПК националните съдии  по описаните четири  начина в случая с процесуални трикове неутрализират  директния ефект на правото на Съюза. В тази връзка съдиите доста често  се  позовават на    определение по  ч. гр. д. № 2638/2015 г. на ВКС, част от мотивите на което са възпроизведени буквално и в определение № 742/13.10.2014 г. по ч. гр. д. № 5651/2014 г. на ВКС.

 

ЗАКОН ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ЗА ВРЕДИ

Чл. 1.(1) Държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност.

          (2) Исковете по ал. 1 се разглеждат по реда, установен в Административнопроцесуалния кодекс, като местната подсъдност се определя по чл. 7, ал. 1.

Чл. 2.(1) Държавата отговаря за вредите, причинени на граждани от разследващите органи, прокуратурата или съда,

          (3) Исковете  се разглеждат по реда, установен в Гражданския процесуален кодекс.

Чл. 4.  Държавата и общините дължат обезщетение за всички имуществени и неимуществени вреди, които са пряка и непосредствена последица от увреждането.

Чл. 7. Искът за обезщетение се предявява пред съда по мястото на увреждането или по настоящия адрес или седалището на увредения срещу органите по чл. 1, ал. 1 и чл. 2, ал. 1, от чиито незаконни актове, действия или бездействия са причинени вредите.

Чл. 8.  Обезщетение за вреди, причинени при условията на чл. 1, ал. 1, чл. 2, ал. 1 и 2, чл. 2а и чл. 2б, ал. 1, може да се търси по този закон, а не по общия ред.

Чл. 9а. (1) За делата по този закон се внася проста държавна такса в размер, определен с тарифата, приета от Министерския съвет.

    (2) Разноски по делата, както и разноски по изпълнението не се внасят предварително.

Тарифа за държавните такси

Чл.2а По искове за обезщетение  по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди се събира  такса, както следва:

1.От гражданите, едноличните търговци и юридическите лица с нестопанска цел-10лв

2.От юридически лица , без посочените  по т.1- 25лв

 

 

2.2 За кои правни актове на ЕС става въпрос?

Разпоредбите на Директива 2012/13/ЕС, касаещи  правото на информация на заподозрените лица нарушени от служителите на Прокуратурата на РБългария  и Министерство на вътрешните работи  по прокурорска преписка №1578/2013

 

Разпоредбите на Директива 2012/29/ЕС,касаещи правото на информация на жертвите нарушени от служителите на  Прокуратурата на РБългария  и Министерство на вътрешните работи  нарушени по прокурорска преписка №1191/2014

 

Член 47 Право на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес от Хартата

Всеки, чийто права и свободи, гарантирани от правото на Съюза, са били нарушени, има право на ефективни правни средства за защита пред съд в съответствие с предвидените в настоящия член условия.

Всеки има право неговото дело да бъде гледано справедливо и публично в разумен срок от независим и безпристрастен съд, предварително създаден със закон. Всеки има възможността да бъде съветван, защитаван и представляван.

 

На лицата, които не разполагат с достатъчно средства, се предоставя правна помощ, доколкото тази помощ е необходима, за да се осигури реален достъп до правосъдие.

Член 41 Право на добра администрация от Хартата нарушен от ръководството на  Община Радомир  и общинските съветници с неизпълнение на условията заложени в чл.61 от Регламент 1698/2005 за съгласуване с местната общност публични проекти при изпълнението на Стратегията за местно развитие на СНЦ”МИГ Радомир-Ковачевци-Земен”по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. и залаганеза изпълнение на такива в населени мести в коитосъщите вече са били изпълнявани  преди няколко години от своя страна води до условия за укриване/отклоняване на средства от бюджета на ЕС от тяхното реално предназначение.

1.   Всеки има право засягащите го въпроси да бъдат разглеждани от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза безпристрастно, справедливо и в разумен срок.

2.   Това право включва по-специално:

 

 

а)

 

правото на всяко лице да бъде изслушвано преди срещу него да бъде предприета индивидуална мярка, която би имала неблагоприятни последици за него;

 

 

 

б)

 

правото на достъп на всяко лице до документите, които се отнасят до него, като се зачитат легитимните интереси, свързани с поверителността и професионалната и служебна тайна;

 

 

 

в)

 

задължението на администрацията да мотивира своите решения.

3.   Всяко лице има право на обезщетение от страна на Съюза за вредите, нанесени му от институциите или от техните служители при изпълнение на служебните им задължения, в съответствие с основните принципи, които са общи за законодателствата на държавите-членки.

Член 20 Равенство пред закона от Хартата

Член 21 Недопускане на дискриминация от Хартата

Член 19, параграф 1 от ДЕС:  държавите членки установяват правните средства, необходими за осигуряване на ефективна  правна защита в областите , обхванати от правотона Съюза

Член  19 ДФЕС по отношение на българските частноправни субекти потърсили защита пред националните юрисдикции спрямо частоправните субетки потърсили защита за нарушение на правото на ЕС пред Съда на ЕС.

Всеки гражданин на Съюза има правото да не бъде дискриминиран въз основа на национална принадлежност във всички ситуации, попадащи „в обхвата на приложното поле на Договорите“.

Установената практика на Съда на Европейския съюз

Решение по делото Flaminio Costa с/ E.N.E.L. (C-6/64, 1964) Съдът постановява, че „Общността има собствен правов ред, интегриран е в правната система на държавите членки“

 

Решение по делото Simmenthal SpA с/ Amministrazione delle finanze (C-70/77, 1978)СЕО постановява, че „в рамките на своята компетентност всеки вътрешен съд има задължението да приложи общностното право в неговата цялост и да защити правата, които то дава на частноправните субекти, като остави без приложение евентуалните разпоредби от вътрешното право, които му противоречат, без оглед на това дали те предхождат или следват общностната правна норма“

 

Основният принцип на интерпретацията на „акт [на ЕС] трябва да бъде тълкуван доколкото е възможно по такъв начин, че да не накърнява неговата валидност и съответствието му с първичното право като цяло“.(дело C-149/10 Chatzi [2010] E.C.R. I-8489, пар. 43; дело C-12/11 McDonagh, решение от 31.01.2013г.,)

 

Всички актове на ЕС трябва да бъдат интерпретирани в съответствие с принципа на равно третиране (дела C-402/07 и C-432/07 Sturgeon and Others [2009] E.C.R. I-10923, пар. 48-61.,дела C-581/10 и C-629/10 Nelson and Others)

 

2.3 Опишете проблема, като посочите фактите и причините за вашата жалба* (максимум 2000 знака):

На 06.01.2016г. разбрах , че  е образувано тълкувателно дело от ВКС и ВАС за взимане на общо решение по кой  процесуален ред  да се гледат  исковете за обезщетения произтичащи от  нарушения на правото на ЕС. Според ЗСВ  решение по тълкувателно дело №2/2015 трябваше да има шест месеца след отправяне на искането от Висшия адвокатски съвет, но минанаха месеци, а по делото нямаше никакво движение. Затова на 11.08.2016г предявих иск за обезщетение за вреди претърпени  от нарушения на правото на ЕС осъществени от община Радомир , Общински съвет Радомир по  Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 подпомогнати от Районна прокуратура Радомир и РУ „Полиция” Радомир с прокурорска преписка №1578/2013 насочена спрямо мен.Последните две институции в „услуга „ на кмета на община Радомир ми предявиха устно обвинение, изготвиха фалшиви данни и скриха информацията от мен  в противоречие на  разпоредбите на директива 2012/13/ЕС и Директива 95/46/ЕО за защита на личните данни. След поискани допълнителни уточнения от мен по предявения иск срещу институциите извършили нарушенията  Административен съд Перник прекрати делото с Определение №154/13.09.2016г и го препрати по компетентност на  Окръжен съд Перник , където същото е заведено като гр.дело №580 /2016г. С  Определение №755/19.09.2016г.Окръжен съд  го прекрати и повдигна спор за подсъдност  пред петчленен състав на ВКС и ВАС. ВКС образува частно гр. дело №27/2016г. Това дело е спряно с Определение №34 от 04.11.2016г като  мотив е липса на  постановено решение по  съвместно тълкувателно дело №1/2016 за решаване на въпроса :” На кой съд са подсъдни делата, образувани по искове с правна квалификация чл. 71,ал.1,т.1 и т.2 от Закона за установяване на нарушението  по този закон,респективно за осъждане на ответника да преустанови  нарушението  и да възстанови положението  преди нарушението, както и да се въздържа  в бъдеще  от по-нататъшни  нарушения ?”. Аз вече бях търсила съдебна защита  по Закона за защита от дискриминация чрез КЗД, но такава ми беше отказана поради липса на компетентност или поради други неотносими мотиви /инициирани жалби, решения на КЗД  по преписки №32/2015, №58/2015 и №234/2016, определения на АССГ и ВАС в тази насока:/ .На  05.12.2016г аз отново  подадох същия иск пред Административен съд Перник за обезщетение на вреди претърпени  от нарушения на правото на ЕС осъществени от община Радомир , Общински съвет Радомир, Районна прокуратура Радомир и ОД на МВР Перник. Вместо да прекрати делото  тъй  като първият аналогичен иск е  все още висящ пред ВКС, съдиите от Административен съд Перник си дадоха отвод и делото/ този под номер адм. дело №577/2016/ беше препратено с определение на ВАС  на Административен съд София област, където беше заведно  като адм.дело №47/2017. Съдия Мирела Георгиева без да направи  служебна проверка за наличие на същия спор със същите страни , реши че се касае за няколко отделни иска срещу посочените институцци според АПК, изключвайки по този начин ангажирането на извъндоговорната отговорност на държавата за нарушения на правото на ЕС и нареди да внеса допълнителна държавна такса в размер на 30 лв за всеки иск. Тъй като  аз бях внесла дължимата държавна такса по  първата искова молба адм. дело №383/2016 все още висящо пред ВКС, аз отказах да внасям  допълнителна такава. Второто дело №47/2017 беше раздробено, като част от него прекратено, в частта срещу  Общински съвет Радомир, Районна прокуратура Радомир и ОД на МВР Перник, а тази срещу община Радомир, беше  насрочена за разглеждане на  открито заседание на 04.04.2017г.

 

На 11.08.2016г. според разпоредбите на ЗОДОВ, аз подадох искова молба пред Окръжен съд Перник с отвеници Районна прокуратура Радомир, ОД на МВР  и Окръжен съд Перник за осъществени нарушения на правото на ЕС по прокурорска преписка №1191/2014.Беше образувано гр.дело №516/2016 по описа на Окръжен съд Перник.След отвод на всички съдии делото беше препратено за разглеждане на Окръжен съд Кюстендил заведено като гр.дело №513/2016. Окръжен съд Кюстендил  раздели дело №513/2016 на  отделни дела спрямо всяка посочена институция по отделно. Делото срещу ОД на МВР Перник препрати на Административен съд Перник. А делото срещу Окръжен съд Перник препрати на Раойнен съд Перник. Административен съд Перник  заведе делото срещу ОД на МВР Перник  като адм. дело №570/2016. След отвод на всички съдии от Административен съд Пеник дело №570/2016 беше препратено с определение на ВАС на Административен съд София област , където фигура като адм. дело №46/2017. На 30.03.2016г. Административен съд София област прекрати дело №46/2017  и повдигна спор за подсъдност с Районен съд Перник пред петчленен състав на ВАС и ВКС.  Всички съдии от Районен съд Перник си направиха отвод по вече отделното дело спрямо Окръжен съд Перник и оттам нататък се губи следата.  В допълнение само ще добавя за адм. дело №418/2016 образувано срещу Решение на Комисията за защита от дискриминация по преписка №32/2015. След отвод на съдиите от Административен съд Перник, дело №418/2016  беше  препратено на Административен съд Кюстендил, който от своя страна го препрати на Административен съд София град. Административен съд София град препрати  делото на Административен съд София област/ адм.дело №175/2017/, от своя страна този съд повдигна спор за подсъдност и сега дело №418/2016 / фигуриращо в  национални юрисдикции с други номера/ стои висящо във ВАС и така без да се разгледжат по съществво за извършени нарушения от община Радомир на чл.28, касаещ правото на чиста питейна вода от Конвенцията на ООН за защита на хората с увреждания. За нарушението на правото посочено в чл.28 от Конвензиятана ООН КЗД беше сезирана през декември 2014г.. Мина повече от година и половина докато КЗД реши че е компетентна по въпроса и няма наличие на дискриминация. И почти 10 месеца откакто по този  акт на КЗД  е сезиран съда, но все още описаното нарушение не се разглежда по същество тъй като делото се препраща от един съд на друг и по този начин се държи висящо. Гражданско дело №513/2016 по описа на Окръжен съд Кюстендил за извършени нарушения на разпоредби от Директива 2012/29/ЕС, Директива 2012/13/ЕС, Директива 95/45/ЕО стои вече четири месеца висящо без никакво движение.

 

На 22.03.2017г. подадох искова молба за обезщетение за  нанесени вреди от ВСС вследствие осъществена непрозрачна и  неправомерна  кадровата политика в съдебната система на  Държавата.Магистратите разглеждали моите  искови молби за нарушения на правото на ЕС регистрирани като адм. дело №383/2016, адм.дело №570/2016, адм. дело №577/2016, адм. дело №46/2017, адм.дело №47/2017, гр.дело №580/2016, гр. дело №516/2016, гр.дело №513/2016, частно гражданско дело №27/2016  са назначени от ВСС. Тези съдии обаче  демонстрират липса на  всякакви  познания на материята на правото на ЕС и установената практика на Съда на ЕС. Напротив с процесуални си  действия същите тези магитрати  във всеки един етап от съдопроизводствата са нарушили  елементите на  чл.47   от Хартата на основните права на ЕС  и са  преграждали  на търсената от мен съдебна   защита поставяйки българското законодателство над европейското. Дори  съдия Благовеста Липчева от ВАС , част от екипа отговорен за изготвяне на проекто решението по тълкувателно дело №2/2015 повсякакъв начин с произволни мотиви некореспондиращи с правния мир спира разглеждането на друга моя жалба срещу Методиката за определяне на индивидуалните потребности на хората с увреждания, при които се отпуска месечната добавка за социална интеграция съгласно чл. 42, ал. 3 от Закона за интеграция на хората с увреждания, утвърдена със Заповед № РД01-230/14.03.2011г. на Министъра на труда и социалната политика . Методиката съдържа норми, уреждащи начинът и правилата за определяне на индивидуалните потребности от социална помощ на хората с увреждания, засяга пряко и непосредствено правната им сфера и е от ключово значение за правата и интересите на тази социална група и според  Закона за нормативните актове, необнародването й е порок на акта.В тази връзка адм. дело №12089/2016 по описа на ВАС , определение №11562/01.11.2016г., Определение №2773/07.03.2017г., Адм. дело №13360/2016 по описа на ВАС петчленен състав и определение 1465/06.02.2017г.

 

Причините да подам жалба до Европейската комисия   са :

1 Българската държава в лицето на националните юрисдикции  ме лишава от разумен срок за разглеждане на моите искови молби по същество  за обезщетение от нанесени вреди вследствие на нарушения на правото на Съюза.

2 Българската държава в лицето на националните юрисдикции ме поставя в по-неблагоприятно положение спрямо жалбоподателите  предявали  сходни  искове пред Съда на ЕС с горепосочените процесуални разпоредби  в нарушение принципа на правна сигурност в качеството ми на гражданин на Съюза.

3 Българската държава в лицето на ВАС и  ВКС спира мои искови молби още на първа инстанция и същите не се  разглеждат по същество вече над 8 месеца. Съдиите от ВАС като Благовеста Липчева, Диана Добрева, Надежда Джелепова са  ме третирали по-неблагоприятно, поради факта че съм лице с увреждания. Тълкувателно решение №8/2013 съгласно, което петчленния състав на ВКС и ВАС  са спрели моите дела се основава  за спиране  единствено, когато въпросното делото се намира пред въззивен съд за решаване, а при моя случай не е така. В същото време  в някои административни  съдилища  искове с правно основание чл.4 пар.3 от ДЕС се разглеждат (адм. дело №254/2017 по описа на Административен съд София област )При така създадената ситуация  ВКС допълнително е създал условия за неравно третиране  между частноправните субекти на територията на самата държават- членка.Освен това с Определение 32 от февруари 2016г. същата правораздавателна институция по друго дело основаваща се на същото основание чл.4 пар.3 от ДЕС е постановила компетентния съд който  да разглежда исковото дело по същество.

 

2.4 Въпросната държава членка получава ли (или може ли да получава в бъдеще) финансиране от ЕС, свързано с предмета на вашата жалба?   Незнам

 

2.5 Вашата жалба отнася ли се до нарушение на Хартата на основните права на ЕС?
Комисията може да разследва подобни случаи само ако нарушението е свързано с прилагане на правото на ЕС на национално равнище.

Да , по един от посочените искове за обезщетения за нарушение на чл.61 от  Регламент 1698/2005 

3. Предишни действия за решаване на проблема*

Предприемали ли сте вече действия във въпросната държава от ЕС, за да намерите решение на проблема?*

Ако отговорът е „да“, какви действия:   административни       правни

 

3.1 Моля, посочете: (a) към кои органи/съдилища сте се обърнали и какви решения са взели те  (б) други действия, които са ви известни.

1.Административно дело №383/2016 с ответник община Радомир, Общински съвет Радомир,Прокуратура на Рбългария с местно звено Районна прокуратура Радомир, ОД на МВР Перник по описа на Административен съд Перник с  молба вх. №2050/11.08.2016г., определение №154/13.09.2016

Гражданско дело №580/2016 по описа на Окръжен съд Перник ,

Определение №755/19.09.2016г.

Частно гражданско дело №27/2016 на петчленен състав ВКС и ВАС по описа на ВКС, Определение №34 от 04.11.2016г,

1А Административно дело №577/2016г с ответник община Радомир, Общински съвет Радомир,Прокуратура на РБългария с местно звеноРайонна прокуратура Радомир, ОД на МВР Перник    по описа на Административен съд Перник  същото  препратено на Административен съд София област  и образувано адм. дело №47/2017г , Опреление 265 от 02.03.2017г.

 Административно дело №3503/2017 по описа на ВАС

 

2 Гражданско дело №516/2016 с ответник Прокуратура на РБългария с местно звено Районна прокуратура Радомир, ОД на МВР Перник , Окръжен съд Перник по искова молба с вх №4416/11.08.2016г     по описа на Окръжен съд Перник. След отвод на всички съдии, делото е препратено на Окръжен съд Кюстендил , където е заведно като  гр.дело №513/2016.

Искът за обезщетение предявен срещу ОД на МВР очертан в  гр.дело №516/2016 по описа на Окръжен съд Перник е прекратен от Окръжен съд Кюстендил и препратен за разглеждане от Административен съд Перник заведен като адм.дело№570/2016. След отвод на съдиите в Административен съд Перник делото е препратено на Административен съд София област , където е заведено като адм.дело №46/2017. На 30.03.2017г. Административен съд София област  прекрати делото и повдигна спор за подсъдност с Районен съд Перник  пред ВАС. Искът за обезщетение срещу Окръжен съд Перник очертан в  гр.дело №516/2016 по описа на Окръжен съд Перник е прекратен от Окръжен съд Кюстендил и препратен за разглеждане на  Районен съд Перник. Съдиите от Районен съд Перник са си направили отвод и сега би трябвало да е препратен в Районен съд Брезник , но следите за това дело се губят.Гражданско дело №513/2016 по описа на Окръжен съд Кюстендил към настоящия момент стои висящо и не се разглежда повече от 4 месеца.

 

3 Гражданско дело №597/2016 с ответник  НС, ВКС, ВАС и Административен съд Перник по искова молба с вх. №5259/30.09.2016г  по описана Окръжен съд Перник , в момент се гледа по същество

 

4 Административно дело №143/2017 с ответник ВСС по описа на Административен съд Перник

 

Съдиите  гледали  моите дела свързани с искове за обезщетение в това число неравно третиране и недопускане на дискриминация  по признак „увреждане” са :

 

1 Административен съд Перник: съдия Слава Георгиева, съдия Ивайло Иванов,

 

2 Окръжен съд Перник : съдия Димитър Ковачев, съдия Нели Тошева  и др.

 

3 Окръжен съд Кюстендил :съдия Росица Савова

 

3 Административен съд София област : съдия Мирела Георгиева , съдия Вергиния Димитрова

 

4Върховен административен съд : съдия  Благовеста Липчева,  съдия Диана Добрева , съдия Надежда Джелепова, съдия Бисерка Цанева,  съдия Светлана Борисова, съдия Марио Димитров

 

5 Висш касационен съд:съдия Пламен Стоев, съдия  Жанета Петрова, съдия Златка Русева, съдия Здравка Първанова, съдия Иска Александрова

 

6 Докладчици и членове по Тълкувателно дело №2/2015: съдия Атанаска Дишева, съдия Геника Михайлова, съдия Светлана Борисова, съдия  Благовеста Липчева, съдия Петя Хрозова

 

На 01.03.2017г. изпратих писмо до Висшия съдебен съвет с искане  да ми бъдат представени  1Атестиционните доклади  за периода  2012г. -2017г., касаещи формираните  атестиционни оценки  за  работа на горепосочените съдии и съответно били  ли са същите повишавани, понижавани  и др.

2 Решенията на ВСС с които същите са били назнаени, повишени или понижени

3Документи  удостоверяващи техния опит поне 6 месеца  в правоприлагането на  материята  правото  и актовете на Съюза и  установената практика на Съда на ЕС и Конвенцията на ООН за защита правата на хората с увреждания .

От писмения отговор на ВСС се оказа,  че по отношение на  съдиите от ВКС  и ВАС (инстациите осъществяващи последен  съдебен контрол) никой не проверява качеството на тяхната работа, нито дали същите са наясно с материята на правото на Съюза и я прилагат в своята практика. Това обстоятелство де факто води създадената   противоречива практика по отношение на правото на ЕС от праворазвадателните институции в лицето на ВКС и ВАС, а оттук и до отказ на съдебна защита  и достъп до правосъдие на частноправните субекти позоваващи се на правото на Съюза. Поради това моля Европейската комисия да предприеме съответните действия спрямо отговорните органи на държавата членка , чрез които да създадат равноправни условия на гражданите на България с останалите граждани от ЕС.

 

3.2 Органът/съдът взел ли е решение по вашата жалба? Ако не е, кога може да се очаква решение по нея?

 

Няма решение по съществото на спора, затова се обръщам Европейската комисия.

До настоящия момент по моите искови молби се наблюдават следните действия:

1/Раздробяване  на моите исковите молби на отделни дела спрямо всяка институция наруширала правото  на ЕС, въпреки че действията им са взаимообвързващи затова същите са посочени заедно. С този подход националните юрисдикции непрекъснато отслабват  правото ми на ефективна съдебна защита и водят до  правна несигурност. В тази връзка е гражданско дело №513/2016, което Окръжен съд Кюстендил раздели на три.Сега админтистративен съд София област е  повдигнал спор за подсъдност по адм. дело №46/2017 с районен съд Перник.Същият  ответник ОД на МВР Перник е бил  посочен  като институция действала заедно с Районна прокуратура Радомир по прокурорска преписка №1191/2014г. описана в искова молба №4416/11.08.2016 и образувано гр.дело №516/2016 по описа на Окръжен съд Перник.

2/ Препращането на  моите искови молби от един съд на друг за разглеждане

3/ Преди или след разделянето на исковите молби повдигане спор за подсъдност и по този начин оставянето им във висящо състояние вече над 8 месеца.

4/Разглеждане на един и същ иск в различни съдилища – адм. дело 383/2016 идентично с адм. дело 577/2016 в момента регистрирано като адм.дело47/2017

Според националните съдии горепосочените процесуални действия  са най –добрия вариант за осигуряване на търсената съдебна защита на частно правните субекти , когато същите се позовават на правото на Съюза при спазване принципа на равностойност и ефективност.

 

 

4. Ако вече сте се свързвали с някоя от институциите на ЕС, занимаващи се с този вид проблеми, моля, посочете номера на вашето досие/кореспонденция:

Петиция до Европейския парламент – номер:№1290/2016 подадена на 09.09.2016г. потвърдена с писмо изх. № D 319080 от 31.10.2016г. 

Европейска комисия – номер:няма

Европейски омбудсман – номер:няма .

Друга – посочете институцията или органа и номера на вашата жалба (напр. СОЛВИТ, FIN-Net, европейски потребителски център)

5. Посочете всички документи/доказателства, които при поискване бихте могли да изпратите до Комисията в подкрепа на вашите твърдения

1 Искова молба №2050/11.08.2016г. и всички  съпровождащи я документи, съобщения от съда, уточнителни молби ,определения на съда и други

2 Искова молба №2983/05.12.2016 и всички  съпровождащи я документи, съобщения от съда, уточнителни молби ,определения на съда и други

3 Искова молба №4416/11.08.2016 до Окръжен съд Перник и всички  съпровождащи я документи, съобщения от съда, уточнителни молби ,определения на съда и други

4 Искова молба №5259/30.09.2016 до Окръжен съд Перник и всички  съпровождащи я документи, съобщения от съда, уточнителни молби ,определения на съда и други

5 Искова молба №672/22.03.2017г. до Административен съд Перник и всички съпровождащия документи съобщения от съда, уточнителни молби ,определения на съда и други,

 

 

6. Лични данни*

Разрешавате ли на Комисията да разкрие самоличността ви при контактите си с властите, срещу които подавате жалба? Да

          

         

 Уважаеми Дами/Господа ,

 

 

          С оглед на всичко изложено, моля да предприемете решение за започване на производство по чл.258 от Договора за функциониране на Европейския съюз  срещу Република България затова , че като  поддържа исковете за обезщетение от нарушение на правото на ЕС висящи с месеци  и  с години без тези искове  да бъдат разглеждани по същество, държавата  не е изпълнила своите задължения по Договора, тъй като нарушава  спрямо  гражданите  правото на ефективна съдебна защита в разумен срок и  принципа на правна сигурност. Предварително благодаря за оказаното внимание и ще чакам с нетърпение номера под който тази жалба е заведена в системата на Европейската комисия, както и предприетите действия за превенция на горепосочените нарушения.

 

 

 

                                                                     С уважение :  Живка Стоянова
Гласувай:
0
01. misteriatechna - докато прочета всичко това, ми о...
25.07.2019 12:13
докато прочета всичко това, ми окапаха зъбите и трябва да си слагам протеза
цитирай
2. misteriamlechna - а пък на мен много ми хареса научих ...
25.07.2019 12:17
а пък на мен много ми хареса
научих го наизуст
ще подам жалба до ЕС , че три потребителки са мои фейкове и ме дискредитират пред обществото.

течна, вечна и аптечна са хейтърки
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: bosia
Категория: Други
Прочетен: 8489865
Постинги: 3484
Коментари: 8932
Гласове: 6520
Архив
Календар
«  Ноември, 2020  
ПВСЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30