Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
25.07.2019 15:39 - НАРУШЕНИЯ НА ПРАВОТО НА ЕС-ПРОДЪЛЖЕНИЕ
Автор: bosia Категория: Политика   
Прочетен: 403 Коментари: 0 Гласове:
1


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg

 

                                       МОЛБА / ИСКАНЕ

                                                    От

Ms  Raina Mihailova  /  Райна  Михайлова

State Bulgaria, village Nikolaevo 2406 , municipality  Radomir, region  Pernik

e-mail: reny2003@abv.bg

 

AND

Ms Jivka Stoyanova  /  Живка  Стоянова

State Bulgaria, village Nikolaevo 2406 , municipality  Radomir, region  Pernik

e-mail: jivkast@abv.bg

Предмет: Искане  за разглеждане на  нашите дела , касаещи  обезщетение  от настъпили вреди  вследствие  от нарушение  на правото на Съюза

Правно основание : INSTITUTIONAL PROVISIONS

1) отказ на  българските национални съдилища в това число и мълчалив  да  прилагат чл.267  от ДФЕС във връзка с чл.2 от него  по дела , касаещи  обезщетение  от настъпили вреди  вследствие  от нарушение  на правото на Съюза

2) тотален  отказ на  българските национални съдилища да   спазват  принципите  общи  за всички  държави  членки в съотвествие  с чл.340 от  ДФЕС   и да правораздават  по  сходен начин  както Съда на  ЕС  , поради  зависимост от управляващата  политическа  партия

3) съдиите от българските национални съдилища прилагат  произволни  или несъществуващи процесуални правила от българското законодателство  по нашите дела, касаещи  обезщетение  от настъпили вреди  вследствие  от нарушение  на правото на Съюза с цел елеминирането им

4) липсата на необходимата правоспособност / квалификация  и умения  на 80% от българските съдии по прилагане на правото на ЕС

5) липса на независимост на съдилищата и съдиите.

 

 

               Уважаеми г-н Президент  на Съда на ЕС ,

 

 

             Обръщаме към Вас  с  тази молба  , тъй като Вашата институция е единствената и последната, която  е в състояние да защити правото ни  по чл.47 от Хартата на основните права на ЕС . Ние сме наясно, че вие бихте ни отговорили че нямате  задължение да  се произнасяте по нашата молба, но това не е точно така  изхождайки от  разпоредбите на ДФЕС , а именно  че  на европейските  институции е поверено спазването на  договора на ЕС. Въпреки че  съда на ЕС е постановил редица  решения отнасящи се до държавите –членки  по казуси  попадащи  в обхвата на правото на ЕС , българските съдии игнорират тези решения  поради  неспособността да правят правен  анализ  на правото на Съюза и  липсатата на  адекватно  обучение в тази насока. Това обстоятелство се дължи на факта, че  българските съдии  нямат необходимата правоспособност / квалификация  по прилагане  правото на Съюза . В тази връзка може да  се даде аналогичен пример с шофьорските книжки. Бихте ли ми отговорили  може ли гражданин придобил правоспособност да шофира  лека кола  и с тази  шофьорска книжка да шофира  тежкотоварен камион.Член 267 от ДФЕС дава възможност на  българските съдии да отправят преюдициални запитвания до Съда на ЕС . Въпреки  това в 80%  от казусите попадащи в обхвата на правота на ЕС българските съдии пропускат тази опция и правораздават неадекватно , противоречиво  и в явна зависимост от управляващото мнозиство, което  противоречи на решение по делото Flaminio Costa с/ E.N.E.L. (C-6/64, 1964) Съдът на ЕС е постановил, че „Общността има собствен правов ред, интегриран в правната система на държавите членки поради това държавите членки не могат да запазят в сила или да се позовават на вътрешни норми, които противоречат на ПЕС затова  „в рамките на своята компетентност всеки вътрешен съд има задължението да приложи общностното право в неговата цялост и да защити правата, които то дава на частноправните субекти, като остави без приложение евентуалните разпоредби от вътрешното право, които му противоречат, без оглед на това дали те предхождат или следват общностната правна норма“  Българските  съдии игнорират   горепосочените  правила за  еднакво прилагане на общностното право (вж. по-конкретно Решение от 21 февруари 1991 г. по дело Zukerfabrik, C‑143/88 и C‑92/89, Recueil, стр. I‑415, точка 26). Поради  зависимост българските  съдии пропускат задължението да прилагат  точно и  последователно постоянната практика на на Съда на ЕС по отношение   принципите  на „равностойност”, „еквалентност” и „ефектиност”   по искове за обезщетяване на вредите, причинени на частноправни субекти вследствие на нарушение на общностното право . В тази  връзка   българските  съдии използвайки  произволни и несъществуващи  процесуални правила  обвързат нашите  искове за  обезщетение  от нарушения на правото на ЕС в зависимости от вътрешни  правни норми:

1 за разпределение на компетентността на правораздавателните органи и на това основание да наложиха  ограничения на мои права.

2 умишлена смяна/ преиначаване  предмета на  спора по образуваните дела, игнорирайки  нашата воля  и представените  доказателства.

3 завеждане  едновременно  на няколко  дела  на основата  на една и съща жалба . С други думи съгласно практиката на съда по една жалба е възможно да бъде заведено едно  дело . Всяко  следващо  се прекратява. По нашите искове  обачя бяха заведени  няколко дела с един и същ предмет, искания, страни и обстоятелства и  разпределени на няколко съдилища за разглеждане .

В заключението си по дело С-69/14 генералният адвокат на Съда на ЕС  N. Jaaskinen в т.28 е представил  анализ  касаещ гарантирането на  подходяща  правна сигурност :„Задължението  за лоялно сътрудничество, посочено в чл.4, пар.3 Договор за ЕС , което обвързва държавите членки , включително  техните  съдилища изисква от тях да „ вземат всички  общи и специални мерки, необходими за гарантиране на изпълнението на задълженията, произтичащи от Договорите „ и да се въздържат  от всякакви мерки, които биха могли да застрашат постигането на целите на Съюза.”. Това задължение  трябва да се разглежда заедно с чл.19, пар.1 втора алинея ДЕС.Той гласи, че „ държавите членки установяват правните средства  , необходими за осигуряване на ефективна  правна защита в областите , обхванати от правотона Съюза” Правото на ефективни  правни средства за защита се гарантира и от чл.47 пар.1 от Хартата на  основните права на ЕС, който посочва , че всеки,  чийто  гарантирани от  правото на Съюза  права и свободи  са били нарушени  има право на ефективни  правни средства  за защита пред съд в съотвествие с предвидените в споменатия член условия . Съгласно разясненията , съпътстващи чл.47, първа алинея, предвиждаща правото на ефективни  правни средства за защита се  основава на защитата  предоставена съгласно чл.13 от Европейската конвенция за правата на човека. Съгласно чл.52, пар.3 от Хартата , доколкото правата , съдържащи се в нея , съотвестват на правата гарантирани от ЕКПЧ, техният смисъл и обхват са същите като дадените им в ЕКПЧ, въпреки че правото на ЕС може да предостави  по-голяма защита.  Съгласно практиката на  Европейският съд по правата на човека относно чл.6 пар.1 от ЕКПЧ системите  за съдебен контрол трябва да са „достатъчно  последователни  и ясни”, за да предоставят  „ практично , ефективно  право на достъп” до съд. Ако правилата са с „такава сложност”, че пораждат „ правна несигурност”тогава е налице  нарушение н чл.6, пар.1. Съдът по  правата на човека  приема също , че средствата  за съдебна защита  трябва  да „разполагат с достатъчно гаранции за предотвратяване на неправилно разбиране относно  производствата за упражняване на наличните  правни средства  за защита.” Процесуалните норми трябва да обслужват целите на правната сигурност и доброто правораздаване.Те не следва да „ образуват своеобразна бариера, която препяства разглеждането на делото на спорещите страни по същество от компетентния съд” Освен това   съотвествие с установената  практика на Съда „ принципът на правната сигурност  представлява  общ принцип на правото на Съюза , който изисква в частност   правната уредба  с неблагоприятни последици по отношение на частно правните  субекти да бъде ясна и точна , а нейното  прилагане – предвидимо за правните субекти” като чл.47, алинея втора включва по- специално справедливото  гледане на делата и съотвества на чл.6, пар.1 от ЕКПЧ.  Поради  тотални процесуални нарушения на  производствените правила по нашите дела за обезщетение  от нарушения на правото на Съюза, ние  не сме  в състояние да упражним правата  по чл.47 от Хартата на основните права на ЕС , защото :

1 Националните  съдилища и  тези  представляващи последна инстанция  отказват да  отправят  преюдициално запитване до Съда на ЕС  по нашите дела , отнасящи се  за обезщетения от на нарушения на правото на  ЕС . Те  прекратяват  съдопроизводството  по тях  в нарушение на чл.47 от Хартата на основните права на ЕС и така изключват  всяка отговорност на държавата за нарушения на правото наСъюза. Отказът на дадена юрисдикция да приложи общностното право означава, да се изпразни от съдържание принципът, установен от Съда в решение [от 30 септември 2003 г., Kцbler (C‑224/01, EU:C:2003:513)]. Тази констатация важи в още по-голяма степен за юрисдикциите, които се произнасят като последна инстанция, на които е възложено да гарантират еднаквото тълкуване на правните норми на национално равнище

 2 Прилагането на произволни  и несъществуващи процесуални правила от страна българските съдии по нашите дела до настоящия момент   непреодолимо възпрепятстваха нашите права и стопираха правото на предявяване на всякаква отговорност спрямо държавата за нарушения на правото на Съюза. Т.е. тотално нарушаване на върховенството на закона и общите  принципи  посочени в чл.2 от ДФЕС и  изтъкнати  в чл.340 от него при  искове за обезщетения от вреди настъпили вследствие нарушения на правото на Съюза.

 

За отказа на българските  съдии да  ни осигурят  ефективна  правна защита в областите , обхванати от правотона Съюза  ние уведомихме на 11.04.2017г. Комисията, която  по силата на член 17, параграф 1 ДЕС има  мисията да съблюдава прилагането на правото на Съюза в държавите  членки. Европейската комисия  игнорира нашите  жалби, касаещи  прилагане на  произволни и  несъществуващи  процесуални  правила от страна на българските съдии по дела попадащи в обхвата на  правото на Съюза и възпрепястващи   по всякакъв начин извъндоговорната отговорност на  държавата.  Произволът в действията на  националните съдии  по нашите  дела продължава вече три години , без  решаване  по същество на споровете, произтичащи от  правото на ЕС.

 

 

 

 

                    Уважаеми  Съдии,

 

                    Поради изтъкнатите причини  ние се обръщаме към Вас  като  независима и компетентна инстанция  с искане  заведените от нас дела  пред българския съд да бъдат разгледани  от Съда на ЕС т.е. да ни се даде възможност да упражним правото  си по чл.47 от Хартата  , защото в България  зависимостта на  българските съдии е очевидна и непреодолима.

В настоящото искане изброяваме  заведените от нас  искове и образуваните  българския съд  дела:

Ищец : Райна Михайлова

1  Административно дело №384/2016 с ответник община Радомир по описа на Административен съд Перник с  молба вх. №2051/11.08.2016г., определение №155/13.09.2016г.  Гражданско дело №581/2016 по описа на Окръжен съд Перник, ,Определение №932/04.11.2016г., Частно гражданско дело №6028/2016 по описа на Апелативен съд София , Определение №85/2017     

1.1 Административно дело №502/2016г.с ответник община Радомир по описа на Административен съд Перник, определение №221/06.12.2016г.,Гражданско дело №740/2016г по описа на Окръжен съд Перник , Определение №1071/23.12.2016г. Частно гражданско дело №1/2017 на петчленен състав ВКС иВАС по описа на ВКС, Определение №4 от 31.01.2017г, Определение №13 /20.03.2017г.

2. Административно дело №393/2016г. с ответник МЗХ по описа на Административен съд Перник, определение №158/19.09.2016г., Гражданско дело №585/2016г по описа на Окръжен съд Перник, Определение №585/2016г, Частно гражданско дело №34/2016 на петчленен състав ВКС и ВАС по описа на ВКС, Определение №40/2016г , Определение №12/ 09.03.2017г.

2.1  Админстративно дело №501/2016г.с ответник МЗХ по описа на Административен съд Перник, определение №220/06.12.2016г. ,  Административно дело №14267/2016 по описа на ВАС, определение №1123/27.01.2017г.

3 Админстративно дело №469/2016 с ответник Агенция по заетостта  по описа на Административен съд Перник, определение 181/26.10.2016г ., Гражданско дело №663/2016г по описа на Окръжен съд Перник , Определение №958 от16.11.2016г

Частно гражданско дело №5621/2016  по описа на Апелативен съд София Определение№ 404 от 03.02. 2017г., Частно гражданско дело №12/2017 на петчленен състав ВКС и ВАС по описа на ВКС

3.1 Административно дело №576/2016г с ответник Агенция по заетостта   по описа на Административен съд Перник  същото  препратено на Административен съд София област  и образувано адм. дело №107/2017г , Опреление 175 от 02.03.2017г.

Административно дело №3502/2017 по описа на ВАС                

4 Гражданско дело №598/2016 с ответник НС, ВКС, ВАС и Административен съд Перник  по описа на Окръжен съд Перник,

5 Административно дело №143/2017 с ответник ВСС по описа на Административен съд Перник

6 Административно дело №171/2017г с ответник КЗД по описа на Административен съд Перник

 Ищец : Живка  Стоянова        

 

1.Административно дело №383/2016 с ответник община Радомир, Общински съвет Радомир,Прокуратура на Рбългария с местно звено Районна прокуратура Радомир, ОД на МВР Перник по описа на Административен съд Перник с  молба вх. №2050/11.08.2016г., определение №154/13.09.2016

Гражданско дело №580/2016 по описа на Окръжен съд Перник ,

Определение №755/19.09.2016г.

Частно гражданско дело №27/2016 на петчленен състав ВКС и ВАС по описа на ВКС, Определение №34 от 04.11.2016г,

1 Административно дело №577/2016г с ответник община Радомир, Общински съвет Радомир,Прокуратура на РБългария с местно звеноРайонна прокуратура Радомир, ОД на МВР Перник    по описа на Административен съд Перник  същото  препратено на Административен съд София област  и образувано адм. дело №47/2017г , Опреление 265 от 02.03.2017г.

 Административно дело №3503/2017 по описа на ВАС

2 Гражданско дело №516/2016 с ответник Прокуратура на РБългария с местно звено Районна прокуратура Радомир, ОД на МВР Перник , Окръжен съд Перник по искова молба с вх №4416/11.08.2016г     по описа на Окръжен съд Перник. След отвод на всички съдии, делото е препратено на Окръжен съд Кюстендил , където е заведно като  гр.дело №513/2016.

Искът за обезщетение предявен срещу ОД на МВР очертан в  гр.дело №516/2016 по описа на Окръжен съд Перник е прекратен от Окръжен съд Кюстендил и препратен за разглеждане от Административен съд Перник заведен като адм.дело№570/2016. След отвод на съдиите в Административен съд Перник делото е препратено на Административен съд София област , където е заведено като адм.дело №46/2017. На 30.03.2017г. Административен съд София област  прекрати делото и повдигна спор за подсъдност с Районен съд Перник  пред ВАС. Искът за обезщетение срещу Окръжен съд Перник очертан в  гр.дело №516/2016 по описа на Окръжен съд Перник е прекратен от Окръжен съд Кюстендил и препратен за разглеждане на  Районен съд Перник. Съдиите от Районен съд Перник са си направили отвод и сега би трябвало да е препратен в Районен съд Брезник , но следите за това дело се губят.Гражданско дело №513/2016 по описа на Окръжен съд Кюстендил към настоящия момент стои висящо и не се разглежда повече от 4 месеца.

3 Гражданско дело №597/2016 с ответник  НС, ВКС, ВАС и Административен съд Перник по искова молба с вх. №5259/30.09.2016г  по описана Окръжен съд Перник ,

4 Административно дело №143/2017 с ответник ВСС по описа на Административен съд Перник

 

                      

                   Уважаеми  Съдии,

 

 

               С настоящета Ви моля  за достъп до  независим и безпристрастен съд спазващ стриктно процесуалните правила.  В допълнение  към настоящето искане  ще Ви изпратим по електронната поща  допълнително данни , нашите искови молби до съда .

 

 

 

 

Дата: 15.06.2019г.                                                                              С уважение :

 

 

 
Гласувай:
1Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: bosia
Категория: Други
Прочетен: 10777356
Постинги: 3833
Коментари: 10528
Гласове: 6960
Архив
Календар
«  Март, 2023  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031