Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
28.01.2017 15:21 - КОШМАРЪТ НА ЕДНА БЪЛГАРСКА ГРАЖДАНКА, НАРЕЧЕН СЪДЕБНА СИСТЕМА
Автор: bosia Категория: Политика   
Прочетен: 2554 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 29.01.2017 11:06

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg

о


1. Окръжен съд-Плевен

e-mail: os_pleven@abv.bg

 

2. Окръжен съд-Видин

e-mail: os.vidin@abv.bg   

 

3. Районен съд-Белоградчик

e-mail: rsbelog@abv.bg   

 

4. Районен съд-Левски

e-mail: levski_rs@abv.bg

 

5. Прокуратурата на Република България

e-mail: sgp@prb.bg

 

6. Софийски апелативен съд

e-mail: appllate.sofia@gmail.com

 

7. Областна служба „Изпълнение на наказанията“ Плевен

e-mail: osin.pl@gdin.bg

8. Инспекторат към Висшия съдебен съвет

e-mail: ivss@inspectoratvss.bg

 

9. Министерство на правосъдието

e-mail: priemna@justice.government.bg

 

10.Видинска адвокатска колегия

e-mail: office@vdak.lex.bg

 

11. Частен съдебен изпълнител - Биляна Богданова

e-mail: office@bbogdanova.com

 

 

Копие:

Николай Колев – Босият

e-mail: kolev_bosia@abv.bg

 

Елка Божинова

e-mail: eli1965.bojinova@gmail.com


 

 

Сигнал по ИСКАНЕ съгласно чл.13 от Конвенцията, свързано със СЪОБЩЕНИЕ от 19.12.2016г., връчено на 16.01.2017г., свързано с Разпореждане №521/16.12.2016г. на Районен съд Белоградчик по гражданско дело №748/16г. на Районен съд Белоградчик, подадено от Елка Георгиева Божинова,  с адрес: гр. Белене п.к.: 5930, ул.”Ал.Стамболийски”№22, телефон 0888 295984, e-mail:eli1965.bojinova@gmail.com, страна по гр.д. №388/15г. на РС-Левски

 

 

Тодор Георгиев Бойчев, адрес:  гр. Хасково, ж.к. „Орфей“, бл. 11, вх. А, ап. 15, e-mail: todor.boychev1961@gmail.com, мобилен номер 0878766530

Уважаеми Министър на правосъдието,

Уважаеми Съдии и Прокурори,

Уважаеми Адвокати,

Уважаеми Госпожи и Господа,

Възмутен съм от становището на заместник-председателя на Окръжен съд Плевен/ОС-Плевен/ с изх. №414/24.01.2016г., дадено по искане на Елка Божинова от гр.Белене, която ме уведоми по електронна поща.

 

Становището на съдия Екатерина Панова не отговаря на изискването на закона и на волята на Божинова, изразена за упражняване на правото й на ефикасни правни средства по чл.13 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, съставена в Рим на 4 ноември 1950 г. (ратифицирана със закон - ДВ, бр. 66 от 1992 г.) (обн., ДВ, бр. 80 от 1992 г.; изм., бр. 137 от 1998 г.; попр., бр. 97 от 1999 г. и бр. 38 от 2010 г.), наричана по-нататък "Конвенцията".

Становището на Панова не дава отговор по депозираното искане по чл.13 от Конвенцията от Божинова.

 

Съгласно чл.1 от Конвенцията Република България като високодоговаряща страна – „Βисокодоговарящите страни осигуряват на всяко лице под тяхна юрисдикция  правата  и  свободите,  определени  в  част  I  на  тази Конвенция.“ е поела ангажимент да осигури правата и свободите на човека в т.ч. и правото по чл.13 от Конвенцията, изразено по волята на Божинова като искане по чл.13 от Конвенцията.

 

Недопустимо е български съдия, каквато е Панова, да суспендира гаранциите, поети от Република България според чл.4, ал.2 от Конституцията, а в тези гаранции влиза поетия ангажимент на Република България по чл.1 от Конвенцията.

 

I. Настоящият сигнал подавам:

1. Срещу съдия Екатерина Панова, суспендирала чл.58 от Конституцията като не е зачела поетите гаранции по чл.4, ал.2 от Конституцията във връзка чл.1 от Конвенцията, свързано с волята на Божинова за упражняване на правото й по чл.13 от Конвенцията като искане по чл.13 от Конвенцията.

 

2. Срещу съдия Наташа Панчева, която не е осигурила поискания Отговор по чл.131 от ГПК по гражданско дело №388/15г. на РС-Левски.

 

3. Срещу съдия Антон Антов, заради това:

а) че е провеждал съдопроизводствени действия при явна диспропорция по чл.8 от ГПК в полза на ответника по гражданско дело №388/15г. на РС-Левски по делото, като докладчик по гражданско дело №748/16г. на РС-Белоградчик, при положение, че Божинова е била лишена от РС-Левски от информация по Отговор по чл.131 от ГПК по гражданско дело №388/15г. на РС-Левски, за да изгради своята защита.

 

Правото й на защита по чл.56 от Конституцията на Божинова е неотменимо основно право с непосредсттвено действие съгласно Решение № 3 от 17 май 1994 г. по к. д. № 1/94 г. на Конституционния съд (Обн., ДВ, бр.49 от 17 юни 1994 г.; попр., ДВ, бр.52 от 28 юли 1994 г. ): „Правото на защита е основно, всеобщо, лично право на гражданите. То е средство за защита на други техни нарушени или застрашени права или законни интереси. Член 56 от Конституцията има непосредствено действие.“.

Освен това, същата съгласно Решение № 10 от 6 октомври 1994 г. по к. д. № 4/94 г. на Конституционния съд (Обн., ДВ, бр.87 от 25 октомври 1994 г.): „… По силата на непосредственото действие на разпоредбите на Конституцията (чл. 5, ал. 2) всеки гражданин и всяко юридическо лице може да се позовава на основния закон в защита на своите права и законни интереси. Решенията на правоприлагащите органи във връзка с прилагането на непосредствено действуващите конституционни норми нямат общозадължителна сила, а пораждат действия само за конкретния случай, като подлежат на предвидения в съответните процесуални закони инстанционен контрол. …. може да се позовава на нормите на Конституцията.

 

б) че е издал изпълнителен лист на ответника по делото при висящ процес, а именно обжалване на Определение №158/29.07.2016г. по частно гражданско дело №220/2016г. на ОС-Видин пред Софийски апелативен съд.

 

в) При положение, че е било поискано правото на ефикасни правни средства  по чл.13 от Конвенцията пред РС-Белоградчик, същият не зачита волята на Божинова като искане по чл.13 от Конвенцията.

 

г) Съществен порок по гражданско дело №748/16г. на РС-Белоградчик е в това, че Разпореждане №163/25.04.2016г. по гражданско дело №748/16г. на РС-Белоградчик не е било връчвано на Божинова като страна по гражданско дело 748/16г. на РС-Белоградчик, а съдът е преценявал факти от делото, свързани с разноски.

Този момент е факт за диспропорцията по чл.8 от ГПК в полза на ответника по гражданско дело №388/15г. на РС-Левски – АДВОКАТ ДИМИТЪР КОЦИН.

 

4. Срещу съдия Анета Петкова, съдия Диана Маринова и съдия Светла Стоянова, които са издали своя акт, СЛЕД КАТО СА СИ ЗАТВОРИЛИ ОЧИТЕ при явното незачитане на правата на Божинова по чл.8 от ГПК ОТ СЪДИЯ АНТОВ, поискани от същата пред РС-Левски, да получи Отговор по чл.131 от ГПК по гражданско дело №388/15г. на РС-Левски:

 

а) че са провеждани съдопроизводствени действия при явна диспропорция по чл.8 от ГПК в полза на ответника по гражданско дело №388/15г. на РС-Левски, съответно по делото - по гражданско дело №748/16г. на РС-Белоградчик, при положение, че Божинова е била лишена от РС-Левски от информация по Отговор по чл.131 от ГПК по гражданско дело №388/15г. на РС-Левски, за да изгради своята защита.

 

б) При положение, че е било поискано правото на ефикасни правни средства  по чл.13 от Конвенцията на 05.12.2016г. пред ОС-Видин.

Съдия Анета Петкова не е уважила искането на Божинова, да й се укажат неясноти във връченото съобщение, което същата е поискала  от съда по частно гражданско дело №220/2016г. на ОС-Видин. С разпореждане от 16 ноември 2016г. не са уважени искането й за разяснение на неясни текстове с нечетлив текст.

На 05.12.2016 година е било изпратено искане от Божинова по чл.13 от Конвенцията пред ОС-Видин.

 

5. Срещу съдия Даниела Костова – председател на Комисия по професионална етика към съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, която погазва нормите на Етичния кодекс на българските магистрати, свързани преди всичко с положената клетва на съдиите по чл.155 от Закона за съдебната власт и с дисциплинарната им отговорност по чл.307, ал.2, т.3 от Закона за съдебната власт.

Същата е проявила бездействие с изх. №94-00-017/2016 от дата: 28.07.2016г..

Бих отишъл много на далеч за съдия Костова, но същата бърка нравствените постъпки на съдиите с тяхната независимост, изразена в чл.117, ал.2 от Конституцията.

Нейното бездействие е в това, че е проявила нехайство за етичните постъпки на съдиите съгласно посочените съдебни актове. Но тук не става дума за недоволство от съдебни актове, а за недоволство от не етични съдии.

Аз съм недоволен от не етичните съдии по-горе, за които съдия Костова си е затваряла очите.

 

6. Срещу Адвокат Димитър Иванов Коцин, личен номер: 1300014237 и неговия защитник – Адвокат Ненчо Иванов Пенев, личен номер: 1900014637, които като положили клетва по чл.9 от Закона за адвокатурата са били задължени от етична гледна точка, да не искат издаването на изпълнителен лист, най-малко по две причини:

 

а) И двамата са знаели, че Божинова е била лишена от Отговор по чл.131 от ГПК по гражданско дело №388/15г. на РС-Левски.

 

б) И двамата не са проверили , че има висящ процес към днешна дата: 27.01.2017г., видно от приложената справка по ч.гр.д. №220/2016г на ОС-Видин от сайта на Висшия съдебен съвет.

Ако хонорарът е първична потребност за един адвокат, то къде е етиката, която е фундамента на справедливостта в българското право и гаранциите на личността, поети от Република България  по чл.4, ал.2 от Конституцията?

 

7. Срещу Частен съдебен изпълнител Биляна Иванова Богданова - Рег. №856 по Регистъра на камарата на Частните съдебни изпълнители.

 

Съгласно чл.13, ал.3 от Закона за частните съдебни изпънители/ЗЧСИ/ – "Заклевам се да спазвам точно Конституцията и законите на Република България, да изпълнявам честно, добросъвестно и безпристрастно професионалните си задължения, да бъда достоен за необходимите за професията доверие и уважение, да допринасям за издигане престижа на професията, да пазя професионалната тайна, като винаги помня, че за всичко отговарям пред закона. Заклех се!". са поставени етични рамки в дейността на ЧСИ Богданова, като същата ги е поела с подписване на клетвен лист.

 

Упрекът ми е в това, че ЧСИ Биляна Богданова е поела задължение да спазва Конституцията и законите на страната съгласно чл.13, ал.3 от ЗЧСИ, а това ще рече, че същата е погазила чл.4, ал.2 от Конституцията, след като образувала изпълнително производство, без да е отчела, че Божинова е била лишена от справедлив процес, опорочен от горните магистрати, които са потъпкали състезателното начало по чл.8 от ГПК, в стремежа си да не се защити нейното лично достойнство и материален интерес като кредитор на Адвокат Димитър Коцин от 250 евра, тъй като парите са дадени от Елка Божинова, но нейният процес за справедливост е бил осуетен. Обективирано лишаването от състезателно начало е в лишаването от Отговор по чл.131 от ГПК по гражданско дело №388/15г. на РС-Левски.

Все пак, дейността на ЧСИ Богданова като професионална дейност е част от юрисдикцията на Република България, където се гарантират правата и личното достойнство на личността на Елка Божинова от гр.Белене съгласно чл.4, ал.2 от Конституцията.

Независимо от всичко, клетвата е онази мярка, която задължава съответния субект, в случая ЧСИ Богданова спрямо личността като част от професионалната му дейност. Клетвата е гаранция срещу произволни действия, несъобразени със закона.

 

8. Божинова е поискала отвод от съдия Наташа Панчева и съдия Антон Антов по т.6 от чл.22, ал.1 от ГПК.

Но Панчева и Антов не са изпълнили разпоредбите на чл.22, ал.1, т.6 и чл.22, ал.2 като не са посочили, защо все пак остават като такива т.е. докладчици по делата.

 

Правосъдието, осъществявано по гражданско дело №388/15г. на РС-Левски, а след това по гражданско дело №748/16г. на РС-Белоградчик е било осъществявано в полза на Адвокат Димитър Коцин като ответник по исковата молба по гражданско дело №388/15г. на РС-Левски, като дори  не се знае въобще дали е подавал отговор на исковата молба?

 

Недопустимо е, съдебната власт по горепосочените дела, да функционира в разрез с чл.117, ал.1-2 от Конституцията като за мен гореописаният случай е очевидно наличие на „картел“ между магистратите по иска на Божинова по гражданско дело №388/15г. на РС-Левски.

 

Съдебната власт по горните дела не е защитила законния интерес на Божинова, да си получи обратно парите от 250 евра, дадени на ответника по гражданско дело №388/15г. на РС-Левски, след като не е бил консумиран адвокатски труд от адвокат Димитър Коцин. То същият е бил задължен да върне парите, които е приел.

 

Горното показва същността на съдебната власт, която е готова да смачка всеки, дръзнал да се защита по начин, без адвокатска защита, която не е задължителна по чл.56 от Конституцията.

 

Адвокатурата като корпорация на правото е заинтересована преди всичко за своя материален интереса аз като български гражданин съм заинтересован за правата на Елка Божинова и нейното достойнство по чл.4, ал.2 от Конституцията, след като същата ми се е доверила, предвид чл.58 от конституцията.

Над всичко, обаче е чл.4, ал.2 от Конституцията, който е бил погазен от горепосочените лица, свързано с правата и с достойнството на личността на Елка Божинова от гр.Белене.

 

Уважаеми Министър на правосъдието,

Уважаеми Съдии и Прокурори,

Уважаеми Адвокати,

Уважаеми Госпожи и Господа,

II. Поради горното, съгласно чл.58 от Конституцията се застъпвам за Божинова, след като съм задължен да зачитам нейните права, за което съм информиран от Божинова, като моля:

1. Да се уважи правото на Елка Божинова по чл.13 от Конвенцията, инициирано пред Окръжен съд Плевен съгласно изх. №414/24.01.2016г. по описа на ОС-Плевен;

 

2. Да се предприемат действия за търсене на дисциплинарна отговорност спрямо горепосочените лица по съответните закони, посочени в раздел I., т.1-8.

 

3. Моля, ЧСИ Биляна Богданова, да не предприема изпълнителни действия срещу Божинова, предвид чл.4, ал.2 от Конституцията, във връзка с чл.13, ал.3 от ЗЧСИ, докато не се убеди, че е било погазено правото на Елка Божинова по чл.8 от ГПК и е била осуетена нейната равнопоставеност в процеса по гражданско дело №388/15г. на РС-Левски, като е била лишена от Отговор по чл.131 от ГПК по гражданско дело №388/15г. на РС-ЛевскиПЪРВИЯТ СЪЩЕСТВЕН ПОРОК, както и това, че Божинова е била лишена от състезателното начало по чл.8 от ГПК, предвид Разпореждане №163/25.04.2016г. по гражданско дело №748/16г. на РС-Белоградчик, което не е било връчено на същата. А, това е ВТОРИЯТ СЪЩЕСТВЕН ПОРОК след лишаването на Божинова от Отговор по чл.131 от ГПК по гражданско дело №388/15г. на РС-Левски.

 

27.01.2017г.

подпис:/електронен подпис/Тодор Бойчев
Гласувай:
0
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: bosia
Категория: Други
Прочетен: 8524453
Постинги: 3489
Коментари: 8945
Гласове: 6529
Архив
Календар
«  Декември, 2020  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031