Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
26.01.2011 11:38 - ПРОЕКТ ЕКОЛОГИЯ
Автор: bosia Категория: Технологии   
Прочетен: 1153 Коментари: 0 Гласове:
0                                                Създаване и организация на фирми за събиране, транспортиране, сортировка и утилизация на твърди битови отпадъци и утайки от промишлени и битови отпадни води и използването им като гориво за получаване на електро и топлоенергия за населението на общините                                         ВЪВЕДЕНИЕ       Порастването на градовете и увеличаването на градското население, развитието на промишлеността и техническия прогрес водят до влошаване на екологията в местата за живеене. Това се отнася особено за големите градове, където е концентрирана най-много стопанската дейност и на относително малка територия живеят много хора.В тези градове се натрупват интензивно много твърди битови отпадъци /ТБО/ , които при неправилно или ненавременно отстраняване и обработка могат да доведат до сериозно нарушаване на екологията и здравето на населението. Повсеместно , а често и стихийно възникващите сметища са най-сериозните замърсители на повърхностните и подпочвени води. В резултат на това химическите вещества , съдържащи се в инфилтратите на сметищата замърсяват почвата и водите. Създаването на нормални условия за живот на хората в общините е първостепенна задача на общините в това число и почистване, обеззаразяване и унищожаване на отпадъците.

      АНАЛИЗ   За запазване на водните ресурси и защита на околната среда от замърсяване, а също и за решаване на проблема с ТБО има създадени много и различни технологии. И в момента се разработват нови и нови алтернативни методи за по-ефективното и възможно най-екологично обработване на сметта. Напоследък се наблюдава замяната на прякото извозване на ТБО до сметищата и преминаване към двустепенен превоз. Това се дължи на липсата на големи терени недалеч от големите градове за създаване на нови сметища.Това става чрез опаковане на сметта и извозването и до далечни сметища, които не са запълнили капацитета си. Този начин, обаче, е скъп и неефективен и не решава дългосрочно проблемите с отпадъците, а оттам и до екологията и човешкото здраве. В световната практика са известни около 20 метода за обезвреждане и утилизация на отпадъците. Те се делят на ликвидационни /решават основно санитарно-хигиенни проблеми/ и утилизационни /решаващи и икономически задачи-използване на вторични продукти/. По технологически принцип те се делят на биологични, термични, химични, механични и смесени. По-голямата част от тези методи нямат приложение у нас във връзка с високата технологичност и високата себестойност.   У нас най-разпространен е методът за заравяне на отпадъците. Това е най-простият и евтин начин и той се реализира там, където има глинести и по-плътни почви. Там където такива няма се създават специални водонепромокаеми основи, което оскъпява процеса и не решава напълно екологичните проблеми. Има прах и миризми, както и замърсяване на околните територии, а инфилтратите често проникват до подземните води. Във въздуха се изхвърля метан и други токсични газове, които разрушават озоновия слой. Средният срок за експлоатация е 15-20 години, а след запълване се провежда рекултивация, което допълнително оскъпява съоръжението. Губят се ценни вещества и компоненти които биха могли да се рециклират или използват за гориво.   Представителите на местните и неправителствените организации настояват по-активно да се работи за привличане на инвестиции и нови технологии за изграждането на заводи за преработка на ТБО.лятото те дават 100 % от топлата вода за града. В Дания има 31 такива завода. В Япония има 600 завода. В Москва има 3 действащи завода. Строи се четвърти, а има планирани още 6. В Украйна има 2. В Киев и Днепропетровск. Директивата на ЕС е определила 2010 г като последна, в която ще се издават разрешения за откриване на сметища по старата технология. Един от основните недостатъци на част от заводите за изгаряне на отпадъци трудното очистване на газове, получени при изгарянето. /Хлороводород, серен двуокис, азотни окиси, въглероден окис, фурани/ и особено диоксините. Увеличаването на отпадъци от полимерни материали води до увеличаване на вредните газове. Усложнява се и решаването на проблема с токсичните пепели и шлак, достигащи да 30 % от твърдите остатъци.. Като цяло, при избор на метод и технология за обезвреждане на ТБО трябва да се имат предвид екологичните, технологичните, организационно-правовите и социални фактори, а също така местните условия и особености. Към социалните фактори трябва да отнесем ниската екологична култура на населението, която не позволява в близко време да проработи системата за разделно изхвърляне на сметта. Контролът е толкова слаб, че на практика го няма. Ако се посегне на парите за смет за сметка на концесионера, то веднага се появяват несанкционирани сметища. Друг важен проблем е, че за голяма част от общините и селищата не се гледа на сметта като приоритет. Няма единна диспечерска система, която може да заработи веднага, ако се случи извънредна ситуация със сметищата на големите градове, или която да организира експресно пренасочването на смет при авария в някой от заводите в бъдеще.       ПРЕДЛОЖЕНИЕ     ПРОИЗВОДСТВЕН КОМПЛЕКС ПО ПРОЕКТ ЕКОЛОГИЯ 1.     Събиране и сортировка 2.     Утилизация и преработка на ТБО /ТЕЦ, Завод за топла вода/ 3.     Реконструкция на пречиствателните станции 4.     Създаване на регионална система за управление на отпадъците / СУО/ 5.     при необходимост.   1.   СЪБИРАНЕ И СОРТИРОВКА    За избор на метод и технология за обезвреждане и утилизация на отпадъците трябва да се започне с проучване на количеството и спецификата на отпадъците в даден район, както и да се има предвид бъдещото развитие на проучваното място.Прави се таблица за всяко проучвано място с цел да се проектира такъв завод, който ще отговаря на потребностите и спецификата на ТБО. След изготвянето на тази таблица се прави предложение кой метод и коя технология са оправдани и ще бъдат ефикасни при по-малки инвестиции, което да не се отрази вредно на екологичната обстановка в района.         Предлаганият технологичен процес може да включва следните етапи: 1.     Разтоварване на неразделно събраните ТБО до мястото за сортировка. 2.      Първичен прием 3.      Механична сепарация 4.      Отделяне на отсевките 5.      Сортиране на отсевките с цел подбор на утилитарните компоненти 6.      Магнитна сепарация 7.      Отделяне на вторичните суровини 8.      Отделяне на непреработваемите остатъци 9.      Пресоване на утилитарните компоненти за по-нататъшна обработка 10. Пресоване на непреработваемите отпадъци 11. Извозване и погребване на непреработваемите отпадъци 12. Извозване на вторичните суровини до потребителя 13. Извозване на органичните утилитарни отпадъци до енергозавода     Първият етап се осъществява от сметовозите на базата на сегашното състояние От втори до осми етап се осъществява от технологичното оборудване на завода Девети етап се обезпечава от преси с ниска или висока автоматизация Десети етап се извършва от преси, които могат да намалят обема 5-6 пъти и да достигнат плътност на ТБО до 1,1-1,3 т/куб м. Единадесетият етап се осъществява от наличните сметовози Дванадесетият етап се осъществява от големи товарни камиони и товарачи Тринадесетият етап се осъществява от камиони и товарачи, или от транспортни ленти, ако площадката се намира в завода   Тъй като на площадката не се задържат отпадъци, на практика там няма нарушаване на нормативите за екология.Инфилтратът, получен при пресоване няма по-лоши характеристики от фекалните води, затова се отвежда в канализацията. Процесите преди изгарянето са основно механизиране, с изключение на част от сортировката, която се извършва ръчно /отделяне на стъкло, алуминиеви кутии, пластмаси и т.н./   При сортировката се получават четири вида компоненти: 1.     Вторични суровини-метали, стъкло, пластмаси и др 2.     Материали годни за преработка 3.     Органични вещества за изгаряне в завода 4.     Неизползваем и нетоксичен остатък, подлежащ на погребване   2. УТИЛИЗАЦИЯ И ПРЕРАБОТКА НА ТБО /ЕНЕРГОЗАВОД-ТЕЦ/   Предполагаемата технология позволява да се решат въпросите за почистване на града, повишава енергонезависимостта и намалява себестойността на енергията. Конкретните параметри могат да бъдат казани след предпроектните работи. Предлагаме за разглеждане създаване на комплекс на сметопреработващ завод за ТБО в комплекс с ТЕЦ на основата на завод, разработен от компанията „ Quality Recicling LLC” от САЩ.                Компанията работи в областта на преработката на ТБО, вторичното им използване и утилизация чрез изгаряне на основата но технология, която е изпитана и внедрена в САЩ от компанията „Pedco”. В резултата на дългогодишни изследвания е била изработена поетапна технология за построяване и оборудване за вторично използване на материали /по-нататък MRF/ патентована екологично чисто технология за изгаряне на ТБО-RCBC Rotary Cascading Вed Combuston/-роторна каскадна основа за горенето. Състои се от два етапа. Първи етап-неголям MRF със сортировъчна линия и преса. Такова оборудване намалява общият поток на отпадъците с 20 %. На втория етап сортировъчните възможности се разширяват благодарение на допълнителното оборудване. То достига до 45 % от общия поток отпадъци. Третият етап обединява RCBC и MRF и се превръща в ТЕЦ.        По-надолу ще илюстрираме поетапно технологията:   І етап. Производственото помещение представлява наклонен под и наклонен конвейер с 8 сортировъчни пункта /схема 1/ за отделяне на следните материали за вторична преработка: 1.Стъкло 2. Хартия 3. Картон 4. Алуминиеви кутии 5. Железни кутии 6. Пластмаса 7. Бутилки 8. Др. Това оборудване позволява да се освободи сметта от 20 % отпадъци. Остатъкът се пресова, което намалява разходите за транспорт и удължава срокът на сметищата с 10-20 г.   ІІ етап Вторичната преработка на отпадъците се разширява чрез допълнително оборудване и монтаж на втора сортировъчна /Схема 1/ Първата сортировъчна използва 8 човека за сортиране на едрите отпадъци. След това останалите отпадъци попадат в един барабан. Барабанът има стоманени шипове и отверстия с размери 5 см. Шиповете отделят материала на две фракции.   Дребните фракции падат през отверстията и отиват за изгаряне/ Трети етап/. Те са около 5 %. Във втората секция на барабана има 20 см отверстия през които се пресява материала и отива в сепаратора за вихров ток. Железата се отделят чрез магнит отгоре. По същия начин се отделят и цветните метали. Неметалната част от сметта, която е обработена с вихров ток се предава по-нататък, където се смесва с другите отпадъци на изхода на барабана. Линията на основния конвейер отива до втората сортировъчна. Там работят 6 сортировчика, които отделят всички продукти за повторна употреба. По време на този процес се отделят около 45 % от общия поток преди санитарната обработка. След като продуктите за вторична употреба са отделени, останалите отпадъци се подготвят чрез раздробяване да изгаряне. Всички отделени вторични суровини се привеждат в пазарен вид.     Схема 1. Подреждане на оборудването за етапи І и ІІ.   Baler – преса                                                       Sorting platform – платформа за сортиране         Refuse pit – яма за остатъците                  Trommel – барабан Tipping floor – наклонен под                    Separator – сепаратор.       Етап III Системата RCBCе уникаен агрегат за изгаряне на твърдо гориво..Тя е способна да изгаря замърсено гориво и да дава екологически чисти крайни продукти. Окислява останалите отпадъци при температура 1650 гр. Ф /около 900 гр С/ . Предотвратява образуването на вредни отровни вещества и вредни газове чрез вкарването им в турбулентна среда за 4 с при постояннатемпература. Електроенергията, получена при изгарянето са продава, а останалата пепел се използва за възстановяване на слаби почви или се влага в строителни материали/ около 2 %. Обща схема за работа на сметопреработвателния комплекс     Fuel storage and feed – Съхраняване и подаване на горивото Turbine generation module – модул на турбинния генератор   Технологията „Pedco”   Разглеждайки опита на европейските сметоизгарящи заводи и отчитайки тяхното негативно влияние на екологията-атмосфера, почва, води, американската корпорация предложила качествено ново, екологично чиста технология на изгаряне ТБО с паралелна продукция на пара. Тя е разработена на основата на американския Закон за чистотата на въздуха. Технологията се разработва от 1981 г. Горивото се изгаря в каскаден контакт с абсорбенти, които реагират със           сернистата киселина и хлороводородите и създава безвредни продукти като сулфати и хлориди, които се използват като минерални торове и остават безвредни пепели. Тези реакции стават при достатъчно ниски температури, за да не могат да се образуват азотни оксиди. Уникалната горивна камера дава възможност да се сменя вида и състава на горивото без да се спира процеса.
Цялата система на бойлерната установка се състои от следните агрегати:
     1.Въртяща се цилиндрична горивна камера с вътрешен контрол на потока      2. Механичен прахов колектор, свързан с външната система за преработка на пепелта, който може да връща пепелта в камерата или в прахоуловителя      3. Прахоуловител за отделяне на твърдите частици от газовия поток. Той също е свързан с външната система за преработка. Пепелта може да се складира или да се върне отново в камерата.      4. ID-фен паралелно с прахоуловителя, който обезпечава потока от изгорелия газ и поддържа отрицателно налягане в зоната на изгаряне.      5. Външен модул на на топлообменника, който се състои от супернагревател и економетър, през който минава газът, след което попада в механическия прахов колектор и в прахоуловителя, където температурата на изгорелите газове се снижава до приемлива температура, за да постъпи в прахоуловителя.      6. Гориво, абсорбент и резервоар са способни на подават всякакво гориво и абсорбенти във всякаква комбинации и във всякакви количества.      7. Външен барабан за парата.      8. Система за подаване на вода      9. Системи за контрол и наблюдение      Всеки бойлер има следните характеристики:   Дължина / Във футове/                                                45 (13,73 м) Вътрешен диаметър/ Във футове/                                        12 (3,67 м) Номинална мощност /Фунт пара/                                            60,000 (27250 кг/час) Температура на парата – по Фаренхайт                                 825 (440єС) Налягане на парата – пси                                                      865 (463єС)                             или Наситеност на  парата – пси                                                 250 (25,0 бар) Температура  на водата при подаване градуси по Фаренхайт                    240 (116єС)     Максимальна температура на изгорелите газове, градуси по Фаренхайт                    1,650 (900єС) Температура на изваждане на метериалите от горивната камер градуси по Фаренхайт                             1,400 (760єС) Температура на изваждане на материалите от прахоуловителя градуси по Фаренхайт                    300 (150єС)     Диапазон на потока                                                              70,000-95,000 изгорели газове - фунт/час                                                   (31800-43130 кг/час) Гориво (типично): Високосернисти въглища Остатъци от обогатяването на въглищата Гориво от непригодни отпадъци  –                                    ТБО – полууплътнени Гориво от непригодни отпадъци  –                                    ТБО - насипни Мокети, парцали и подобни отпадъци Дървесни отпадъци Отпадъци от гуми и гумени изделия Масла, растворители и промишлени стоки Смеси от всички споменативидове Време за  работа за 1 година,в часове                                                    8,200    Една от основните цели при изпитанието на Роторния какскаден бойлер на основата на изгарянето беше да демонстрира своята работа като екологично чиста технология способна да използва най-разнообразни видове гориво, включително високосерни и високопепелни въглища, биомаса, битови отпадъци, промишлени отпадъци, пластмаси и дори тинята от каналните води Проведен е експеримент в продължение на повече от 3 500 ч използвайки над 30 вида различни нестандартни горива и техните смеси. Нито веднъж не се получи замърсяване на атмосферата, почвата и водите и параметрите бяха в нормите на екологичния закон на САЩ „За чистотата на въздуха”, включително и липсата на токсични вещества.   .   РЕЗУЛТАТИ ОТЕКОЛОГИЧЕСКИЯ МОНИТОРИНГ НА СИСТЕМАТАRCBC Утилизация  на пепелите Технология на изгаряне на основа на систематаRCBCпредвижда два основни начина да утилизация на пепелите: 1) улавяне на летящата пепел или от механичен сепаратор или от прахоуловителя на камерата с повторна рециркулация или в зоната на изгаряне или в бункера за събиране на пепелта; 2) събиране на остатъка от пепел, който или повторно се рециклира в зоната на изгаряне,п или се отправя в бункера за пепел. Двете системи се показаха положително, освен в случаите на натрупване на голямо количество пепел по-бързо, отколкото пневматичната система можеше да я отстрани. Проблемът се решава с увеличение на обема на бункера. Вторият проблем беше ускореното износване /Ерозия/ на тръбопроводите за рециркулация, особено на колената. Проблемът се реши, като колената се изработиха от износоустойчиви метални листове. Утилизираната пепел може да се използва за следните цели:   : 1) за възстановяване на почви /особено на киселите/; 2) за естествена добавка към компост и торове; 3) като компонент за добавка към асфалт и в строителни материали.   Контрол и управление    Управлението и контрола при подаване на гориво от автоматическата система използват теппературата в зоната на изгаряне като основен параметър за нормален режим. Те функционират еднакво добре както при изгаряне на конвенционално гориво, така и при превключване на различни видове неконвенционално голиво включително и при изгаряне на ТБО плюс индустриални отпадъци. Погледнете последователността на температурата         Въглища       Температура  • Паров поток (фунт/час)     Емисия 02 и CO   100 150 200 Време (Минути)   График 1. Експлоатационен режим при изгаряне на въглищата Управлението на скоростта на въртене на горивната камера / об/мин / използва електрическо задвижване.   РАЗХОДЪТ НА ВАРОВИК КАТО АБСОРБЕНТ СЕ РЕГУЛИРА АВТОМАТИЧНО В ЗАВИСИМОСТ ОТ ЕМИСИИТЕ НА СЕРЕН ДИОКСИД.         Емиссия на газообразните вещества   Пределно допустимите норми наизхвърляните газове, установени от  нормите наЗакона  на САЩ «За чистотата на  въздуха», включваха мониторинг на следните газообразни вещества:  серен диоксид (SO2), азотни окиси (NOх) и въглероден окис (СО). Таблица 2 иллюстрира сумарните средни емисии на тези ингредиенти в час  за всеки завършен изпитателен тест. Необходимо е да са отбележи, че изхвърлянето на серен диоксид е било в значително по-нисък дял от съществуващите норми с изключение на един тричасов тест, получен при теста на гарландски въглища (t-8). Но както показаха другите тестове от мониторинга емисията на серния диоксид намалява при увеличаване на по голямо количество абсорбент.Изхвърлянето на азотните окиси бяха ниски при всички видове гориво. Максималните стойности не надхвърляха 0.3 lbm/MMBtu (0,53 мг/Ккал). Емисиите на въглероден окис лесно се контролираха чрез подаването на въздух. Тъй като ТБО и някои видове въглища имат високо съдържание на хлор, изгарянето на това гориво бе взето под особен отчет. При изгарянето на полуплътни ТБО се тестваше количеството на хлороводород, което не надвишаваше 20 микрограма на куб фут газ. В резултат на това бе прието, че на практика в емисиите няма хлороводород.                                               Таблица 2. Поингредиентна структура на емисиите (по различните тестове)Гласувай:
0
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: bosia
Категория: Други
Прочетен: 7380944
Постинги: 3264
Коментари: 8102
Гласове: 6122
Календар
Тест   HHV пепел Сяра Азот Хлор S02 NOX Комп.
Ном. Високосерни въглища   Btu/lbm %
«  Октомври, 2019  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031